Друштво Математичара Србије
Подружница Краљево

СТАТУТ

На основу Закона о удружењима (СГ 51/09 од 08.07.2009.г.), Статута Друштва ма-тематичара Србије и Статута Подружницe математичара Краљево, а на предлог  Управнoг  одборa  Подружницe математичара Краљево са седнице одржане 21. 01. 2011. године у Краљеву,  Подружница  математичара Краљево на својој   скупштини од 22.01. 2011. г. Разматрала  је Промене и допуне Статута Подружнице математичара Краљево, исте усвојила и прогласила  пречишћени

 

 

СТАТУТ

 

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА - ПОДРУЖНИЦА МАТЕМАТИЧАРА КРАЉЕВО (у даљем тексту Подружница)

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

члан 1.

 

Удружење грађана - Подружница математичара Краљево је друштвена организација у коју се удружују грађани ради остваривања заједничких циљева и задатака утврђених овим  Статутом и Законом.

 

члан 2.

 

Назив удружења грађана - друштвене организације је: Подружница математичара Краљево, у даљем тексту Подружница.

Седиште Подружнице је: Ул. Доситејева  бр. 5, Краљево

 

члан 3.

 

Подружница има својство правног лица, са правима, обавезама и одговорностима која произилазе из Устава, Закона и овог Статута и споразума који следи.

Подружницу представља и заступа председник. У случају спречености председни-ка, замењује га члан Управног одбора кога именује Управни одбор.

 

члан 4.

 

Подружница има печат округлог облика са ћириличним натписом: Друштво математичара Србије – Подружница математичараКраљево, пречника 25 мм.

Штамбиљ Подружнице је правоугаоног облика 30 x 40 мм и у њему је натпис : Друштво математичара Србије – Подружница математичара Краљево и простор за број деловодника и уписивање датума и места.

Печат и штамбиљ употребљавају се у службеној преписци и другим случајевима у којима се Подружница појављује као правни субјект у дотичном предмету.

 

 

За употребу печата и штамбиља одговорни су  председник Подружнице, секретар или лице које се  овласти.

 

члан 5.

 

Своју активност Подружница обавља на подручју Рашког округа: Град Краљево,

Врњашка Бања, Рашка,  Нови Пазар.

У овим општинама могу се формирати огранци Подружнице ако нису формиране подружнице.

Подружница је члан Друштва математичара Србије.

 

II ГЛАВНИ ЗАДАЦИ

 

члан 6.

 

Подружница подстиче и координира активност својих чланова на остваривању заје-дничких задатака, у складу са Уставом, Законом о удружењима и  другим законским про-писима.  

Област у којима Подружница остварује циљеве и задатке јесу математичке и рачунарке науке и њихова примена.

Циљеви и задатаци из става 1. овог члана Подружнице су да:

 1. доприноси напретку математичких и рачунарских наука и њиховим применама и популаризацији ових наука;
 2. подстиче научни и стручни рад својих чланова, помаже научна и стручна истраживања у области математике, рачунарства и њихових примена;
 3. се бави питањем наставе математике и рачунарства у основним школама, средњим школама, на вишим школама и факултетима и доприноси унапређивању те наставе;
 4. бави се питањима откривања, неговања и развијања обдарених младих математи-чара и програмера;
 5. бави се питањима статуса и заштите математике и математичара кроз одговарајуће организационе форме;

 

Своје циљеве Подружница постиже:

 

 1. периодичним скуповима и састанцима на којима се приказују научни, стручни и педагошки радови и реферати о разним проблемима математичких и рачнарских наука и њихових примена;
 2. издавањем, за своје чланове, часописа и других публикација у области математичких и рачунарских наука;
 3. организовањем разних видова ваннаставних активности за младе математичаре и програмере (такмичења, летњих и зимски школа, циклуса предавања и сл.);
 4. сарађивањем са научним и образовним институцијама за математику и рачунар-ство, одговарајућим просветно-педагошким институцијама и другим радним и друштвеним организацијама;
 5. сарадњом са сродним друштвима на територији Србије и сродним друштвима у другим земљама;
 6. прикупљањем литературе из математике и рачунарства и њихова примена;
 7. сарадњом са испоставом Министарства просвете Србије у Краљевоу (Школска управа у Краљево) и другим државним органима;
 8. сарађивањем са синдикатима, студентским, средњошколским и основношколским организацијама у циљу организовања клубова младих математичара и њихових актива, такмичења, специјалних школа и семинара и других активности младих.
 9. сарађивањем са струковним организацијама просветних радника у настојању да се афирмише статус математике и рачунарства и статус наставника и професора мате-матике у образовном систему Србије.

 

У циљу остваривања заједничких потреба и интереса у Подружници се доносе програми и планови рада, помаже и подстиче стваралаштво.

 

члан 7.


Подружница за своје чланове издаје периодичне и појединачне часописе

и публикације из области математике и рачунарства.

Право на издавање публикација и часописа Подружница црпи из права аутора сваког појединачног прилога да се исти умножава и издаје.

Подружница издаје следеће часописе и публикације:

 1.  У оквиру ДМС "Математички весник", "Настава математике", „The Teaching of Mathematics“, "Математички лист", “Тангента“ у чијем издавачком савету и редакцијском одбору може имати своје представнике, које предлаже Управни одбор Подружнице;
 2. поједине стручне и научне публикације из математике и рачунарства, у виду посебних издања или едиција, у оквиру радних циљева и задатака Подружнице.

 

Издавачком делатношћу Подружнице руководи Издавачки савет, кога формира Управни одбор Подружнице, а начин деловања Издавачког савета и целокупног послов-ања у оквиру издавачке делатности регулише се Пословником о издавачкој делатности Подружнице или одлукама Управног одбора.

 

 

III ОДНОСИ СА ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

 

члан 8.


            Подружница остварује сарадњу са стручним и научним организацијама у циљу успешнијег и потпунијег остваривања постављених циљева и задатака.

Подружница остварује сарадњу са струковним организацијама у образовању у циљу успешнијег и потпунијег остваривања постављених циљева и задатака.

 

члан 9.

 

Подружница се може удруживати у друге облике удруживања, савеза и сл. ради остваривања заједничких циљева.

Подружница је члан Друштва математичара Србије.

 

члан 10.

 

Подружница може бити члан сродне међународне организације или удружења, ако се то не противи интересима Србије, а у складу са договорима о координацији међуна-родне сарадње организација и удружења у Србији.

 

члан 11.


            О приступању Подружнице у чланство неке друге организације у земљи или у иностранству одлучује Управни одбор Подружнице.

 

члан 12.


            Подружница може позвати на седнице Скупштине или њених органа представнике других организација, са којима је успостављења сарадња, ради учествовања у разним питањима од обостраног интереса.

 

IV ЧЛАНСТВО У ПОДРУЖНИЦИ

 

члан 13.

 

Чланови Подружнице су редовни и почасни.

Редовни члан Подружнице може постати сваки грађанин Србије који је дипломи-рао математику или информатику на вишој или високој школи или се бави математичким или рачунарским наукама, професионално, у оквиру секција или на неки други начин. Ре-довним чланом Подружнице постаје се учлањивањем у чланство Подружнице или неког од актива у школи, факултету.

Редовни чланови Подружнице могу бити и страни држављани ако задовољавају ус-лове овог члана и уколико то није у супротности са интересима Србије.

Почасни чланови Подружнице могу бити грађани Србије које, на предлог Управног одбора, изабере Скупштина Подружнице.

Чланска карта је чланска карта ДМС; број на кaрти је шестоцифрен а прве две цифре су 36 (шифра Подружнице Краљево).

 Активни члан Подружнице је онај члан који је измирио чланарину (сагласно члану 15. тачка 7. овог Статута) у складу са Статутом ДМС и правилницима и донетим одлукама у вези са тим од стране органа ДМС. 

 

 

 

 

члан 14.

 

Чланови Подружнице имају једнака права. Члановима Подружнице се не могу ограничавати права изузев ако је то законом предвиђено.

 

 

члан 15.


Права и обавезе члана Подружнице су:

 1. да учествује у планирању, програмирању и остваривању свих активности и  делатности Подружнице;
 2. да активни члана Подружнице је да бира и да буде биран у органе управљања и друга тела;
 3. да буде обавештен о раду Подружнице, њених радних тела и органа управљања;
 4. да даје предлоге, мишљења и примедбе на рад органа и других тела и да о заузетом ставу буде обавештен;
 5. да буде обавештен о материјално–финансијском пословању;
 6. да извршава одлуке органа управљања Подружнице;
 7. да редовно плаћа чланарину.
 8. Чланови ДМС који су на функцији директора школа , декана факултета, ректора универзитета или на неким државним фунцијама не могу бити на одговорним фуцијама у Подружници због сукоба интереса.

 

Висину чланарине одређује Управни одбор  и она је усаглашена са висином чланарине ДМС. Почасни чланови не плаћају чланарину.

Намену, расподелу чланарине и остале одлуке у вези са чланством и чланарином доноси Управни одбор Подружнице.

 

члан 16.

 

            Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању.

            Чланство у Друштву може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог Статута или нарушавања угледа Друштва.

            Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина на образложени предлог Управ-ног одбора.

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Друштву – Подружници.

 

 

V ЈАВНОСТ РАДА

 

члан 17.

 

Рад Подружнице је јаван. Јавност рада Подружнице огледа се у:

 

 1. упознавању чланова Подружнице и шире јавности са припремама, доношењем и извршавањем програма и планова рада, финансијског и осталог материјалног пословања, са усвојеним одлукама органа управљања и разних тела Подружнице, са припремама и одржавањем стручних, научних, радних скупова, седница и сл.
 2. правовременом, потпуном и истинитом обавештавању јавности о раду Подружнице и доступности свих информација средствима јавног информисања.

 

Обавештења представницима штампе, радија и телевизије може давати председник или неко други члан Подружнице који буде за то овлашћен.

 

члан 18.

 

У циљу обавештавања јавности и потпуног информисања чланства Подружнице може се издавати неко од гласила: Информатор, Билтен, Новине, Часописи и сл.

У циљу обавештавања јавности и потпунијег информисања чланова Подружница може издати електронске билтене и организовати интернет сајт Подружнице.

 

члан 19.

 

У Подружници се организује и спроводи јавна дискусија о нацртима и предложеним актима неопходним за рад Подружнице.

 

члан 20.

 

Сматрају се тајним и не могу се саопштавати подаци од значаја за одбрану и безбедност земље и подаци чија је тајност загарантована законом, као ни подаци који су општим актима Подружнице или посебном одлуком Управног одбора предвиђени.

 

VI ОРГАНИ УПРАВЉАЊА

 

члан 21.

 

Органи Подружнице су:

А) Скупштина

Б) Управни одбор

В) Надзорни одбор

Г) Извршни одбор

Делатност Подружнице може се одвијати у секцијама и то:

 1. Секција за наставу математике у основној школи
 2. Секција за наставу математике у средњој школи

 

Управни одбор међу својим члановима одређује председника секције.

Подружница (Управни одбор или Скупштина) формира комисије које ће се бавити одређеним питањима:

 1. Комисија за научни рад
 2. Комисија за наставу математике у средњој школи
 3. Комисија за наставу математике у старијим разредима основне школе
 4. Комисија за наставу математике у млађим разредима основне школе
 5. Комисија за такмичење ученика средњих школа
 6. Комисија за такмичење ученика основних школа
 7. Комисија за клубове младих математичара и школе за обдарене ученике у оквиру Подружнице (летње и зимске школе)
 8. Комисија за стручно усавршавање наставника и професора

 

 Свака стална комисија има најмање 3 члана од којих је бар један по правилу члан Управног одбора.

 

Подружница по потреби има своје поверенике по огранцима који скупљају чланарину и воде остале организационе послове Подружнице у појединим местима ван седишта Подружнице.

Рад повереника се одвија према упуствима Управног одбора.

Чланске карте за чланове Подружнице добијају се од Друштва математичара Србије. (члан 13.)

 

члан 22.

 

Скупштина Подружнице је највиши орган управљања Подружнице. Скупштину Подружнице сачињавају:

 • делегати актива математичара из сваке основне и средње школе и факултета где се математика изучава као наставни предмет и то тако да на сваких 5 започетих чла-нова (са плаћеном чланарином за текућу школску годину, евидентираној у Подруж-ници) долази један представник у Скупштини.
 • чланови Управног одбора Подружнице
 • чланови Извршног одбора Подружнице
 • чланови Надзорног одбора Подружнице
 • чланови Управног, Извршног и Надзорног одбора ДМС из наше Подружнице
 • почасни чланови Подружнице.

 

Ако Подружница броји мање од 100 чланова онда су чланови Скупштине сви чланови подружнице.

Управни одбор подружнице је обавезан да пре сваке Скупштине на основу уплаћене чланарине донесе одлуку о структури Скупштине.

Скупштина ради у седницама.

Скупштина се одржава најмање једанпут годишдње (редовна седница у току зимског школског распуста) или ако се укаже потреба и чешће (ванредне седнице).

Скупштину сазива Управни одбор по својој иницијативи или на захтев Извршног одбора, као и на писани образложени захтев чланова Подружнице.

 

На ванредним седницама Скупштина расправља само о питањима због којих је сазвана.

Скупштину отвара председник Подружнице, а у његовом одсуству заменик председника. После тога се бира радно председништво које даље води Скупштину.

Председник, Управни одбор и Надзорни одбор подносе Скупштини писани извеш-тај о раду Подружнице у протеклом периоду – Скупштина доноси одлуке о извештајима и даје разрешницу Управном и Надзорном одбору на заседањима приликом којих им истиче мандат.

Управни одбор је дужан да најмање две недеље пре одржавања Скупштине обавес-ти чланове Подружнице о њеном одржавању и саопшти дневни ред. Скупштина је пуно-важна ако јој присуствује више од половине представника. Одлуке Скупштине су пуно-важне ако је за њих гласало више од половине присутних чланова Скупштине. Гласање је по правилу јавно.

Избор председника Подружнице може бити тајно ако се о томе Скупштина изјасни.

Скупштина може решавати и о питањима која нису садржана у дневном реду ако су бар пет дана пре њеног одржавања достављена Управном одбору.

 

члан 23.

 

Ванредна Скупштина Подружнице одржава се на захтев:

 •  Управног одбора,
 •  Извршног одбора,
 •  Надзорног одбора
 • једне трећине активних чланова Подружнице поднетог у писаном облику,
 • најмање 20 активних чланова Подружнице, у писаном облику, ако се са тим сагласи Управни одбор.

Предлагач ванредне Скупштине Подружнице дужан је да упути предлог Управном одбору који садржи предлог дневног реда Скупштине и достави материјал за предложене тачке дневног реда.

Варедна Скупштина се обавезно сазива на захтев Упраног одбора, Извршног одбора, Надзорног одбора и писаног захтева 1/3 активних чланова Подружнице.

Процедура сазивања и одржавања ванредне Скупштине идентична је процедури сазивања и одржавања редовне Скупштине Подружнице. 

 

члан 24.

 

Скупштина Подружнице врши следеће послове:

 1. утврђује програм рада Подружнице;
 2. усваја Статут Подружнице, односно Одлуку о изменама и допунама Статута;
 3. одлучује о статусним променама Подружнице;
 4. усваја Пословник о раду Скупштине,
 5. бира и разрешава председника и секретара Подружнице, који су чланови Управног одбора;
 6. бира Управни и Надзорни одбор Подружнице;
 7. разматра и усваја извештаје Управног и Надзорног одбора;
 8. додељује награде и признања члановима Подружнице на предлог Управног одбора;
 9. бира представнике Подружнице за Скупштину ДМС на предлог Управног одбора;
 10. бира представнике Подружнице у Управни одбор ДМС;
 11. усваја годишњи финансијски извештај;
 12. утврђује критеријуме за финансирање активности из програма рада Подружнице;
 13. доноси дугорочне планове рада Подружнице;
 14. доноси одлуку о евентуалном престанку рада Подружнице;
 15. одлучује о молбама, приговорима и жалбама чланова Подружнице;
 16. доноси нормативна акта којима се регулише рад Подружнице;
 17. именује или бира представнике Подружнице у разним телима;
 18. разматра и оцењује рад својих органа и комисија;
 19. врши и друге послове који проистичу из закона и овог Статута.
 20. одлучује о сарадљи са другим удружењима као и приступању савезима са другима удружењима

 

 

члан 25.

 

Уколико седници Скупштине не присуствује већина њених чланова Скупштина се одлаже и заказује нова, са истим дневним редом, у року  не краћем од 30 дана и не дужем од 60 дана.

Скупштина Подружнице утврђује своје ставове у виду закључака, одлука, решења и препорука што се ближе утврђује пословником Скупштине.

 

члан 26.

 

Управни одбор је орган управљања који руководи радом Подружнице између Скупштина.

Управни одбор чине укупно  5 чланoвa , председник и секретар Подружнице.

Мандат чланова Управног одбора траје четири године са могућношћу реизбора.

Ако у току трајања мандата неком од изабраних чланова Управног одбора из било ког разлога престане својство члана, Управни одбор може у року од месец дана, да кооп-тира у свој састав новог члана. На овај начин се састав Управног одбора може мењати у току мандата за највише пет чланова. Мандат кооптираним члановима траје онолико времена колико би трајао мандат члановима на чије су место кооптирани.

Састанцима Управног одбора присуствују представници сваког облика активности комисија (научни рад, наставни рад, такмичења, ваннаставна активност, издавачка делат-ност, итд.).

Мандат председника и секретара је две године.

Чланове Управног одбора бира Скупштина из реда активних чланова Подружнице гласањем на Скупштини водећи рачуна о структури чланова Управног одбора. Ако има већи број кандидата гласање је тајно.

Управни одбор из својих редова након конституисања бира председника и заменика председника Управног одбора.

 

члан 27.

 

Управни одбор врши следеће послове:

 1. усмерава рад Подружнице,
 2. стара се о спровођењу одлука, закључака и препорука Скупштине Подружнице,
 3. даје иницијативу за промену и допуне Статута,
 4. решава у првом степену о молбама, примедбама и жалбама чланова Подружнице
 5. управља имовином Подружнице,
 6. прати рад других органа управљања и радних тела Подружнице и даје предлоге за унапређење њиховог рада,
 7. остварује сарадњу са сродним организацијама у земљи и иностранству и доноси одлуке о ступању у чланство таквих организација,
 8. стара се о заштити ширих интереса и чувању службених тајни,
 9. припрема и заказује седнице Скупштине,
 10. подноси годишње и друге извештаје Скупштини, именује чланове радних тела – одбора и комисија које раде на извршавању програма и планова Подружнице и разматра извештаје о њиховом раду,
 11. формира секције и активе на нивоу Подружнице,
 12. доноси пословник о свом раду,
 13. врши и друге послове који проистичу из закона и овог Статута.

Седнице Управног одбора сазива председник Управног одбора Подружнице. Оне се одржавају најмање 2 пута годишње, према плану Управног одбора, а могу бити сазване и на захтев најмање два члана Управног одбора или Извршног одбора Подружнице. Управни одбор пуноважно одлучује ако седници присуствује већина његових чланова, а одлуке се доносе већином гласова присутних чланова Управног одбора.

 

члан 28.


            Надзорни одбор има три   члана. Бира га Скупштина Подружнице, којој за свој рад непосредно одговара. Мандат Надзорног одбора Подружнице је четири године. Радом Надзорног одбора руководи предедник, којег из свог састава бирају чланови Надзорног одбора.

За чланове Надзорног одбора не може бити биран члан Управног одбора, уредник билтена, часописа, нити друго лице које има својство наредбодавца или рачунополагача.

Надзорни одбор се мора конституисати у року од 30 дана после избора и мора иза-брати из свог састава председника.

У случају да члану одбора престане функција из неког разлога, остали чланови имају право да, на предлог Управног одбора, кооптирају новог члана и да се по потреби, поново конституишу.

 

члан 29.

 

Надзорни одбор Подружнице врши следеће послове:

 

 1. стара се о заштити имовине Подружнице,
 2. стара се  о заштити права чланова Подружнице,
 3. предузима неопходне мере у циљу заштите пословања Подружнице и спречавања свих врста злоупотребе функција и других штетних појава у раду Подружнице,
 4. контролише примену одредби овог Статута,
 5. контролише материјално – финансијско пословање Подружнице,
 6. врши и друге послове који проистичу из закона и овог Статута.

 

Члан 30.

 

Чланови Надзорног одбора могу присуствовати седницама Управног одбора.

Назорни одбор је дужан да о утврђеним повредама Статута и других нормативних аката обавести Управни одбор или Скупштину Подружнице.

Надзорни одбор има право да остварује увид у финансијску и другу документацију и друге податке у циљу утврђивања чињеничног стања о пословању Подружнице.

 

 

 

члан 31.

 

Председник Подружнице непосредно руководи радом Подружнице. Бира га Скупштина Подружнице и мандат му траје две године. Мандат му може бити продужен, али исто лице не може имати више од два мандата узастопно.

Избор за предедника Подружнице расписује Управни одбор најмање 60 дана  пре одржавање Скупштине. Обавештење о томе доставља свим активима по школама и факул-тетима који изучавају математику и рачунарство, а они могу своје предлоге доставити  Управном одбору најмање 30 дана. Управни одбор приспеле предлоге прослеђује свим активима најмање 15 дана пре одржавања Скупштине.

У случају да има вше од два кандидата, а ни један није добио више од  половине  присутних чланова Скупштине,  у другом кругу гласа се за она два кандидата са највећим бројем гласова.

Од два кандидата изабран је онај  који има  већи број гласова.

 

члан 32.

 

Председник Подружнице врши следеће послове:

 1. непосредно спроводи одлуке, закључке и препоруке Скупштине, Управног одбора и Извршног одбора,
 2. координира рад свих органа управљања Подружнице и службе за обављање струч-них и административних послова Подружнице,
 3. представља и заступа Подружницу,
 4. предлаже Управном одбору састав Извршног одбора Подружнице и руководи радом Извршног одбора,
 5. руководи радом Управног одбора,
 6. има право и обавезу да обустави извршење сваке одлуке органа управљања Подру-жнице, за коју оцени да су у супротности са законским прописима Статута Подру-жнице и другим актима, и покрене поступак за њихово преиспитивање,
 7. врши и друге послове који проистичу из закона и овог Статута.

 

члан 33.

 

Председнику Подружнице мандат може престати пре истека времена на које је биран у случају оставке или опозива.

Одлуку о прихватању оставке усваја Управни одбор и у таквом случају Управни одбор бира вршиоца дужности председника Подружнице. Мандат вршиоца дужности председника траје до прве седнице Скупштине Подружнице.

Иницијативу за опозив председника Подружнице може покренути:

 - Управни одбор,

 - Извршни одбор,

 - једна трећина чланова Подружнице у писаном облику,

 - најмање 20 активних чланова Подружнице у писаном облику ако се са тим

   сагласи Управни одбор

Одлуку о опозиву доноси Скупштина Подружнице и у том случају она на истој седници бира новог председника Подружнице. Ако Скупштина није изабрала новог пред-седника, онда Управни одбор бира вршиоца дужности председника из својих редова до наредног избора председника на Скупштини која мора бити заказана у року који није краћи од месец дана, а не дужи од 3 месеца.

Вршиоц дужности председника Подружнице има све обавезе и дужности као председник Подружнице.

 

члан 34.

 

Секретара Подружнице бира Управни одбор на предлог председника Подружни-це. Секретар је уједно и секретар Управног одбора и Извршног одбора.

Дужност секретара је да непосредно руководи административно-правним и економско-финансијским пословима и да активно учествује у припремању и раду седнице Скупштине и Управног одбора.

Мандат секретара траје две године. По истеку мандата мандат му може бити продужен.

Секретару Подружнице може престати мандат и пре истека времена на које је биран у случају оставке или опозива. Иницијативу о опозиву може покренути председник, Извршни одбор, Надзорни одбор и 1/3 Управног одбора. Одлуку о опозиву доноси Управни одбор.

 

члан 35.


            Извршни одбор је орган непосредног руковођења радом Подружнице. Састав Извршног одбора предлаже председник Подружнице, а бира га Управни одбор. Мандат Извршног одбора траје две године, а за свој рад одговара Управном одбору Подружнице и предеднику Подружнице.

            Извршни одбор  има  5 чланова. Чланови извршног одбора су и преседник и секретар Подружнице.

 

члан 36.

 

Извршни одбор врши следеће послове:

 1. спроводи одлуке, закључке и препоруке Скупштине и Управног одбора Подруж-нице
 2. доноси пословнике и правилнике којима се регулише рад појединих облика активности Подружнице и службе за стручно и административно пословање
 3. непосредно руководи радом свих облика деловања Подружнице и службом за стручно и административно пословање
 4. предлаже мере и подноси предлоге текстова материјала за чије су доношење надлежни Скупштина и Управни одбор
 5. врши избор радника за обављање стручних и административних послова и доноси одлуку о престанку радног односа ових радника
 6. врши и друге послове који проистичу из закона и овог Статута.
 7. формира комисију за верификацију оставарених резултата и издавање потврде о резултатима на такмичењима ученика који су у ингеренцији ДМС, а у скалду са Посебним колективним уговором за запослене у образовању у основним и сред-њим школама. Комисија је трочлана и чине је: председнк комисија за такмичење ученика из математике  у основној школи, председник комисије за такмичење уче-ника у средњој школи и председник комисије за такмичење ученика за рачунар-ство. Именовање комисије за сваку годину врши Извршни одбор, тако да не би би-ло сукоба интереса за заинтересоване.
 8. Подружница може донети посебан правилник о вредновању стручног педагошког  рада који би уз регулативу Министарства просвете био део процене квалитета рада наставника .

 

Председник Подружнице је и председник Извршног одбора и он руководи радом Изв-ршног одбора. Извршни одбор ради у седницама;  сазива их председник, а за пуноважност одлучивања неопходно је присуство већине чланова. Одлуке се доносе већином гласова укупног броја чланова Извршног одбора.

Мандат Извршног одбора је две године.

 

члан 37.


            Управни одбор, из састава Извршног одбора, бира благајника (ако нема професио-нално лице за ове послове). Благајник прикупља чланарину од повереника и ради друге послове финансијске природе по упуству секретара а у складу са законским прописима.

 

VII ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ И АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСЛОВА

 

члан 38.

 

Ради обављања стручних административно – техничких, финансијских и других послова Подружнице, Подружница може имати сталне раднике. Избор радника врши Извршни одбор. Одлуку о престанку рада ових радника доноси Извршни одбор.

Систематизацију и опис радних места доноси Извршни одбор. Ова питања се ре-гулишу Правилником о пословању стручне и административне службе Подружнице.

 

члан 39.

 

Приликом обезбеђивања средстава за бруто личне дохотке, основну и заједничку потрошњу, у Подружници ће се примењивати основе и мерила о овим питањима која се примењују у сродним научно – стручним друштвима и образовно–васпитним организа-цијама, према колективном уговору за одговарајућу групацију.

 

VIII ОГРАНЦИ ПОДРУЖНИЦЕ

 

члан 40.

 

Основне радне јединице Подружнице су Огранци. Они се организују у СО оних градова које покрива Рашки округ, а који нису организовани у подружнице. Представ-ници тих Огранака су повереници који се бирају на Управном одбору Подружнице.

Сваки члан Подружнице припада једном од тих Огранака.

Подружница може за потребе Огранака имати на свом рачуну и подрачун.

 

IX ПОДМЛАДАК  ПОДРУЖНИЦЕ

 

Члан 41.

 

Подружница има Подмладак који чине ученици основних и средњих школа и студенти.

            Циљеви оснивања Подмлатка Подружнице су:

 • да популарише математику и рачунарство међу ученицима и студентима;
 • да се ученици и студенти оспособе за коришћење математичке литературе;
 • да се ученици и студенти образују и оспособе за коришћење резултата математичких и рачунарских наука;
 • да се ученици и студенти припреме за чланство и рад у Подружници;
 • да се у основним и средњим школама побољша и прошири додатни рад из математике и информатике и интензивира рад математчких секција и секција за рачунарство.

Рад, чланство и остале појединости о Подмлатку Подружнице уређују се одлукама Управног одбора Подружнице које су у складу са одлуком Управног одбора ДМС по том питању. Поменуте одлуке спроводе надлежни органи и тела Подружнице.

 

X СРЕДСТВА ПОДРУЖНИЦЕ

 

члан 42.


            За остваривање циљева и задатака Подружнице обезбеђују се материјално финансијска средства до којих се долази и која се троше само на начин прописан законом, Законом о удружењим члан 36. до чана 41. , овим Статутом и другим пратећим актима.

 

члан 43.

 

Подружница стиче средства и материјална добра из:

- доприноса својих чланова;

- донација фондова, разних предузећа и других организација;

- поклона и легата;

- издавањем публикација у оквиру Подружнице;

- котизација за организовање стручних усавршавања и семинара;

- надокнаде за зимске и летње школе младих математичара;

- чланарина од чланова Подружнице;

- остали приходи који се могу остваривати на основу закона и законских прописа.

 

члан 44.

 

 

Материјално-финансијска средства распоређују се финансијским планом по наме-нама у складу са циљевима, задацима и програмом рада за наредну календарску годину.

На подесан начин се, у току првог тромесечја сваке календарске године, чланови Подружнице обавештавају о начину прибављања и копришћења расположивих средстава.

 

члан 45.

 

За закониту употребу средстава по финансијском плану Подружнице одговоран је председник Подружнице као наредбодавац или лице којем је, посебном одлуком Управног одбора, проширено овлашћење располагања средствима Подружнице.

Средства Подружнице су у друштвеаној својини.

Финансијско-материјално пословање Подружнице врши се у складу са законским прописима из ове области.

Секције Подружнице могу имати свој подрачун и овлашћено лице – руководилац Секције, има депонован потпис за своју Секцију рада.

 

XI ЈАВНА ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ

 

члан 46.


Подружница одаје јавна признања на више начина:

 1. избором почасног члана Подружнице;
 2. избором за заслужног члана Подружнице;
 3. додељивањем повеља Подружнице приликом јубилеја Подружнице.
 4. предлагањем чланова за признања која додељује Република Србија, градови или региони у Србији, разне организације и институције у Србији.

 

Почасном члану и заслужном члану Подружница додељује одговарајуће повеље. Одлуку о додељивању ових признања доноси, на предлог Извршног одбора, Управни одбор Подружнице.

Предлог о додељивању повеље Подружнице истакнутим активистима доноси актив школе, факултета или Огранак.

 

члан 47.

 

Подружница додељује награде:

 1. ученицима и студентима за постигнуте резултате на такмичењима и другим активностима;
 2. члановима Подружнице за посебне резултате у истраживањима, настави и другим активностима Подружнице.

 

Подружница додељује признања радним организацијама и другим орга-низацијама за допринос и помоћ у остваривању циљева и задатака Подружнице.

 

 

 

 

XII ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА


члан 48.


            Иницијативу за промену и допуну Статута Подружнице могу покренути:

 1. Управни одбор Подружнице;
 2. Извршни одбор Подружнице;
 3. Надзорни одбор Подружнице;
 4. група од најмање десет чланова Подружнице.

Иницијатива се доставља Управном одбору. Ако се иницијатива прихва-ти, приступа се поступку за одговарајућу промену. Ако се иницијатива не при-хвати, о томе се доставља образложен одговор подносиоцу предлога.

У случају измене и допуне Статута Подружнице, лице које преставља и заступа Подружницу дужно је да у року од 15 дана обавести о томе надлежни орган управе ради промене документа у одговарајућем регистру.

 

члан 49.


            У вези са оформљеним предлогом за промену Статута организује се у Подружници јавна расправа. На основу резултата те расправе на Управном одбору се сачињава предлог промена. Одлуку о промени Статута доноси Скупштина Подружнице.

 

XIII ПРЕСТАНАК РАДА ПОДРУЖНИЦЕ

 

члан 50.


            Подружница може престати са радом ако такву одлуку донесу чланови Подружнице или се трансформише у неки други облик организовања математичара на територији Подружнице. Одлука о овоме доноси се личним изјашњавањем чланова на седници Скупштине Подружнице.

Саставни део одлуке о престанку рада Подружнице је и прописивање поступка који ће се применити на свим видовима средстава којима Подружница

располаже у том тренутку.

 

члан 51.

 

У случају престанка рада Подружнице лице које је представљало и заступало Подружницу дужно је да у року од 15 дана обавести о томе надлежни орган управе ради брисања Подружнице из регистра.

У случају престанка рада Подружнице, ван њене трансформације у неки други облик, који је уједно и правно-имовински следбеник, имовина Подружнице ће припасти Друштву математичара Србије.

 

 

 

 

XIV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

члан 52.

 

Изабрани орган Подружнице конституисаће се и донети неопходна акта за рад у року од 60 дана.

члан 53.

 

Статут ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од дана овере код надлежног органа управе.

 

члан 54.

 

Усвојене су измене и допуне Статута  и усаглађавање са Законом о удружењима личним изјашњавањем чланова Подружнице, а проглашен пречишћени текст Статута на седници  Скупштине Подружнице, одржане дана 22.01.2011. год., у периоду од 10,оо до 11,оо сати  у просторијама Медицинске школе у Краљеву.